ولگرو رد

WELGRO RED

ﻓﺴﻔﯿﺖﭘﺘﺎﺳﯿﻢ + کلسیم + منیزیم

عنصر درصد
پتاسيم محلول در آب (K2O) 37/4
کلسيم محلول (CaO) 0/7
منيزیم محلول (MgO) 0/35

.ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي آﺑﯿﺎري .

اﻓﺰاﯾﺶﺗﺒﺎدلﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯽﻋﻨﺎﺻﺮﻏﺬاﯾﯽﺧﺎك وﺑﻬﺒﻮدﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽﺧﺎك.ﺑﺪﻟﯿﻞﻓﻘﺮﮐﻠﺮ(…ﺳﯿﺐدرﺧﺘﯽ،ﮔﻼﺑﯽ،ﻫﻠﻮ،ﮐﺎﻫﻮ)ﻣﻨﺎﺳﺐﮔﯿﺎﻫﺎن حساسﺑﻪﺷﻮري.

ﮐﺎﻫﺶدﻫﻨﺪه اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﯾﺸﻪﮔﯿﺎه وﻗﺎﺑﻞﻣﺼﺮف درﺧﺎكﻫﺎي اﺳﯿﺪي وﻗﻠﯿﺎﯾﯽ.

ﺑﻪﻋﻠﺖداﺷﺘﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺧﺎص ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮدﻋﻤﻠﮑﺮد و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻتﮐﺸﺎورزي ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺎﻋﺚ  ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮواورﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي ﺧﺎك واﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ رﯾﺸﻪﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

دستور العمل مصرف :

محصول روش مصرف ميزان مصرف زمان مصرف
سبزیجات کود آبياري 5-8 کيلوگرم در هکتار بعد از تشکيل ميوه جهت زورد رس شدن و رنگ پذیري
محلول پاشي 1-1/5 کيلوگرم در هزار ليتر آب
درختان ميوه کود آبياري 5-8 کيلوگرم در هکتار بعد از تشکيل ميوه جهت زورد رس شدن و رنگ پذیري
محلول پاشي 1-1/5 کيلوگرم در هزار ليتر آب
محصوالت زراعي کود آبياري 5-8 کيلوگرم در هکتار بعد از تشکيل ميوه جهت زورد رس شدن و رنگ پذیري
محلول پاشي 1-1/5 کيلوگرم در هزار ليتر آب

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ولگرو رد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا